ЦЕНИ » СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ценовата политика на АЛВА КОНСУЛТ е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.
Нашият стремеж е да осигурим на своите клиенти КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА ПРИЕМЛИВИ ЦЕНИ.
Определянето на цената на нашите услуги е строго индивидуално.
Посочените цени подлежат на коментар и промяна след запознаване с дейността и документацията на всеки клиент.

  •    Фирми, нерегистрирани по ЗДДС, малък обем документи (до 100 транзакции на месец)- 80 лева на месец.
  •    Фирми, регистрирани по ЗДДС, малък обем документи (до 100 транзакции на месец), една банкова сметка - 200 лева на месец.
  •    Фирми, регистрирани по ЗДДС, среден обем документи (до 150 транзакции на месец), до 2 банкови сметка - 250 лева на месец.
  •    Фирми, регистрирани по ЗДДС, среден обем документи (до 200 транзакции на месец), до 2 банкови сметка - 400 лева на месец.
  •    За горницата над 200 тразнзакции на месец, по 3.00 лв. на транзакция.
  •    Мениджмънт на работни заплати - за персонал до 5 човека - 200 лева месечно. За горницата над 5 човека - 35 лева за всяко следващо лице.
В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове, платежни нареждания към бюджета, декларации образец 1 и образец 6.

Цените за специализираните услуги се договарят отделно.

В началото

СЧЕТОВОДСТВО

счетоводни услуги

Счетоводно Обслужване
Изготвяне на отчети на български и английски език
Национални и международни счетоводни стандарти
Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
Ежедневен счетоводен контрол
Мониторинг на фирмените покупки и продажби
Мониторинг на паричните потоци
Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

В началото

ДДС

Регистрация по ДДС
Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП
Водене на ревизии
Представителство
Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
Акредитирано представителство

В началото

АКТИВИ

Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
Амортизационен план
Инвентаризационни описи
Водене на склад (материали, стоки)
Капитализация

В началото

ТРЗ

Администриране на служителите
Изготвяне на трудови и хонорарни договори
Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
Администриране на отпуски и болнични листи
Деклариране пред НАП
Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
Представителство посредством електронен подпис
Консултации
Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
Калкулации на осигуровки и данъци
Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
Изготвяне на ведомост за заплати
Рекапитулации
Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
Водене на ревизии

В началото

БАНКИРАНЕ

Откриване на разплащателни банкови сметки
Електронен мониторинг на паричните потоци
Изготвяне на платежни нареждания
Електронно банкиране
Контрол посредством втори подпис

В началото

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Изготвяне и представяне на ГФО-годишен финансов отчет
Национални счетоводни стандарти
Международни счетоводни стандарти
Консолидация
Статистически отчети
Публикуване на годишни счетоводни отчети в Агенция по вписванията

В началото

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
Интрастат
Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

В началото